วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 006

 29 กรกฎาคม 2564

1.ก่อนเข้าบทเรียนออนไลน์

        1.1อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาทบทวนความรู้จากบทเรียนเดิมบทที่ 3 เพื่อจะนำมาใช้ในการตอบคำถามเล่นเกมสะสมแต้ม โดยใช้โปรแกรม kahoot https://kahoot.it/v2/ 

        1.2ให้นักศึกษาทุกคนเข้าระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อทดลองปฏิบัติ ที่เว็บไซต์ http://smp.yru.ac.th  ใช้ user : รหัสประจำตัวนักศึกษา password: 12345* เพื่อเตรียมฝึกทำโครงงาน

2.อาจารย์เริ่มสอนเวลา 9.30 น. ในบทเรียนที่ 4 โดยใช้โปรแกรม google meet ในการเข้าชั้นเรียนในสัปดาห์นี้


    2.1 ก่อนเข้าบทเรียนอาจารย์ให้นักศึกษาเล่นกิจกรรมตอบคำถามบทที่ 3 เพื่อเป็นการสะสมแต้ม โดยใช้โปรแกรม kahoot


    2.2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 4
    2.3 เริ่มเรียนบทเรียนออนไลน์บทที่ 4 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning Courseware Development) สามารถสรุปเนื้อหาได้ ดังนี้
        2.3.1 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
        2.3.2 ADDIE e-Learning Model
            - Analyze                                                            
                • วิเคราะห์ความต้องการความจำเป็น                   
                • กำหนดงานที่ต้องทำ
                • วิเคราะห์เนื้อหา 
                • วิเคราะห์ผู้เรียน
            - Design
                • ออกแบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
                • ออกแบบรูปแบบการ ส่งผ่าน ถ่ายทอดเนื้อหา 
                • ออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้ และแบบฝึกหัด
            - Develop
                • สร้างบทเรียนต้นแบบ 
                • พัฒนาสื่อ วัสดุของ บทเรียน 
                • ตรวจสอบบทเรียน 
                • ทดสอบบทเรียนขั้นต้น (ต้นแบบ)
            - Implement
                • อบรมการใช้บทเรียน 
                • ติดตั้งบทเรียน พร้อม เผยแพร่ 
                • การสังเกต ปัญหา อุปสรรคในการใช้ 
            - Evaluate
                • ประเมินความสนใจ 
                • ประเมินความรู้ 
                • ประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 
                • ประเมินผลของการเรียนรู้ จากบทเรียน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ADDIE MODEL 5 ขั้น เป็นแนวทางเพื่อการออกแบบการเรียนสอนอีเลิร์นนิ่ง
    
    2.4 ให้นักศึกษาทุกคนเข้าระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อทดลองปฏิบัติ ที่เว็บไซต์ http://smp.yru.ac.th  ใช้ user : รหัสประจำตัวนักศึกษา password: 12345* เพื่อเตรียมฝึกทำโครงงาน
       
            - อาจารย์สอนปฏิบัติพร้อมให้นักศึกษาปฏิบัติพร้อมกัน

    2.5 อาจารย์มอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาและทำโครงงานร่วมกัน ซึ่งในโครงงานนั้นจะแบ่งทั้งหมด 5 บท อาจารย์ให้ทำบทที่ 1 บทนำ แล้วนำเสนอในสัปดาห์ที่ 5 สิงหาคม 2564


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น