วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 007

 5 สิงหาคม 2564


กิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้
    สัปดาห์วันที่ 3 สิงหาคม 2564 อาจารย์ได้มอบหมายงานแต่ละกลุ่มทำแบบฟอร์มโครงงานบทที่ 1 หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มพรีเซนบทที่ 1 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยใช้โปรแกรม Google meet ในการเข้าเรียนในวันนี้


    ในแต่ละกลุ่มมีหัวข้อนำเสนอ ดังต่อไปนี้

    กลุ่ม 1 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 

    กลุ่ม 2 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

    กลุ่ม 3 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย วิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

    กลุ่ม 4 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง องค์ประกอบหลักการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

    กลุ่ม 5 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

    กลุ่ม 6 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น