วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 013

 16 กันยายน 2564

    ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนเวลา 9.30 โดยใช้โปรแกรม Google meet ในการเข้าเรียนในวันนี้ ซึ่งวันนี้อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ให้ทุกกลุ่มนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานและระบบ SMP

1 ความก้าวหน้าของโครงงาน การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาการคำนวณ
บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีหัวข้อย่อยดังนี้
            ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์
            ระบบอีเลิร์นนิ่ง
            ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
            เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
            งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา มีขั้นตอนการศึกษาและการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามขั้นตอนของ ADDIE ดังนี้
            การวิเคราะห์ (Analysis) 
            การออกแบบ (Design) 
            การพัฒนา (Development) 
            การนำไปใช้ (Implementation) 
            การประเมินผล (Evaluation)

ซึ่งแต่ละกลุ่มมีหัวข้อโครงงาน ดังนี้
    กลุ่มที่ 1 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
    กลุ่มที่ 2 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มที่ 3 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย วิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
    กลุ่มที่ 4 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง องค์ประกอบหลักการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
    กลุ่มที่ 5 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
    กลุ่มที่ 6 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น