วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 012

 9 กันยายน 2564

    วันนี้อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ไม่มีการเรียนการสอน ให้แต่ละกลุ่มประชุมในการทำงานเพื่อนำเสนองานในสัปดาห์ถัดไปซึ่งทางกลุ่มเราได้มีการประชุมผ่านโปรแกรม Google meet ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมดังนี้ 
  1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเล่มรายงานและระบบ SMP 


  2 กลุ่มเราได้ร่วมกันทำสไลด์นำเสนองานของ บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น