วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 011

 2 กันยายน 2564

    วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งงานการทำงานของโครงงานและพัฒนาระบบ SMP ซึ่งทางกลุ่มเราได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet  ปรึกษาหารือกันว่าใครหาข้อมูลในส่วนไหน 
1 เล่มรายงาน โดยจะมีการแบ่งงาน ดังนี้
บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีหัวข้อย่อยดังนี้
            ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์ (ซัลวา)
            ระบบอีเลิร์นนิ่ง (สุไลมาน)
            ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (มูฮำหมัด)
            เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานีตา)
            งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สานีตา)
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา มีขั้นตอนการศึกษาและการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามขั้นตอนของ ADDIE ดังนี้
            การวิเคราะห์ (Analysis) 
            การออกแบบ (Design) 
            การพัฒนา (Development) 
            การนำไปใช้ (Implementation) 
            การประเมินผล (Evaluation)
ในส่วนของ บทที่ 3 (นูรฮานูรี) เป็นคนรับผิดชอบ


2 พัฒนาบทเรียน SMP https://smp.yru.ac.th/ ช่วยๆกันออกแบบต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น