วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 009

  19 สิงหาคม 2564

1.การเรียนการสอนในวันนี้โดยใช้โปรแกรม Google meet ลิงค์ https://meet.google.com/wen-onhf-tgw พร้อมกับ login เข้าระบบอีเลิร์นนิ่ง

2.ก่อนเข้าบทเรียน ทบทวนเนื้อหาบที่ 4 เพื่อนำไปใช้ในการตอบปัญหาในกิจกรรม kahoot โดยใช้เว็บนี้ในการเข้ากิจกรรม https://kahoot.it/ 
3.วันนี้อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี จะมีการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ โดยใช้ลิงค์ smp.yru.ac.th อาจารย์อธิบายวิธีการใช้งานพร้อมปฏิบัติตามอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโครงงาน เรื่อง  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น