วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 016

 7 ตุลาคม 2564

    1 สมาชิกในกลุ่มได้มีการมอบหมายรวมกัน ทำงานออนไลน์ ผ่าน Google Meet  โดยพูดคุยในรูปแบบของเล่มรายงาน เพื่อเก็บรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมด ดังนี้  
                             1. ปกนอก ปกใน
                             2. บทคัดย่อ Abstract กิตติกรรมประกาศ
                             3. สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
                             4. บทที่ 1 บทนำ
                             5. บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
                             6.  บทที่ 3 วิธีการศึกษา
                             7. บทที่ 4 ผลการศึกษา
                             8. บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
                             9. บรรณานุกรม
                             10. ภาคผนวก
                             11. แผนการจัดการเรียนรู้


    2 เมื่อเรียบเรียงแล้วให้ทุกคนออกแบบการทำสไลด์เพื่อนำเสนองานให้อาจารย์ในสัปดาห์ถัดไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น